19.12.19

Boliger ved Banemarksvej - offentliggørelse af planer

Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 11. december 2019 endeligt vedtaget kommuneplantillæg nr. 20 og lokalplan 249 for boliger ved Banemarksvej.

LP 249

Formålet med planen
Formålet med planerne (kommuneplantillæg og lokalplan) er at give mulighed for etablering af etage- og rækkehusboliger i 2 – 6 etager nord for Banemarksvej. Lokalplanen skal sikre en arkitektonisk kvalitet for den fremtidige bebyggelse med lys, luft og grønne arealer. I lokalplanen tages der hensyn til de eksisterende boliger i Vesterled med en udformning af byggeriet, der skal mindske eventuelle indbliksgener. Lokalplanen er udarbejdet i et tæt samarbejde med Glostrup Kommune, da det samlede boligprojekt strækker sig hen over kommunegrænsen nord for Banemarksvej. Samarbejdet sikrer, at der kommer en sammenhæng mellem de to lokalplaner på hver sin side af kommunegrænsen.

Offentlig høring
Planerne har været i offentlig høring i 8 uger fra den 7. maj til den 5. juli 2019, og der er afholdt borgermøde den 26. juni 2019 i samarbejde med Glostrup Kommune. Der er indkommet 14 høringssvar i høringsperioden. Høringssvarene har givet anledning til nogle mindre væsentlige ændringer af planforslagene, eksempelvis en afklarende tilføjelse af et skyggediagram i lokalplanens redegørelse.

Se Kommuneplantillæg nr. 20

Se Lokalplan 249

Ikrafttrædelse
Kommuneplantillæg og lokalplan gælder fra mandag den 23. december 2019. Da kommuneplantillægget er vedtaget samtidig med Kommuneplan 2019, er det blevet indarbejdet i den nye kommuneplan og kan ses under ramme 2B.801. Se Kommuneplan 2019

Miljøvurdering
Der er forud for udarbejdelse af planerne foretaget en screening af deres forventede miljøpåvirkninger i forhold til omgivelserne. Screeningen viste, at planerne ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger af området. Derfor er der ikke foretaget en egentlig miljøvurdering af planerne. Det har været muligt at klage over Kommunalbestyrelsens afgørelse vedrørende miljøvurdering i 4 uger samtidig med høringsperioden for lokalplanen. Der er ikke indkommet klager over, at der ikke er foretaget en egentlig miljøvurdering.

Klagevejledning
Du kan klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder på Planklagenævnets hjemmeside hvor du logger på, som du plejer, typisk med NemID. Når din klage er modtaget, skal planklagenævnet høre den myndighed, der har truffet afgørelsen (i dette tilfælde kommunen). Kommunen sender sit svar til afgørelsen, som du får en kopi af. Du har frist på 3 uger til at komme med bemærkninger til kommunens svar. Alt dette foregår gennem klageportalen.

Hvad kan man klage over?
Efter planlovens § 58 kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige, at du fx kan klage, hvis du mener, at kommunalbestyrelsen ikke har haft lovgrundlag til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at kommunalbestyrelsen efter din mening burde have truffet en anden afgørelse.

Hvem kan klage?
Klageberettiget er enhver med en væsentlig individuel interesse i sagens udfald, visse landsdækkende foreninger og organisationer samt erhvervsministeren, jf. planlovens § 59.

Klagefrist
Klagen skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter den offentlige bekendtgørelse af afgørelsen på kommunens hjemmeside. Rettidig klage har ikke opsættende virkning, medmindre Planklagenævnet bestemmer andet. Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter den offentlige bekendtgørelse af afgørelsen på kommunens hjemmeside.

 

Skrevet af Planafdelingen