23.03.20

Forslag til lokalplan 244 og 242 i offentlig høring

Kommunalbestyrelsen har på sit møde d. 11 marts 2020 vedtaget at sende forslag til lokalplan 244, Kirkebjerg og kommuneplantillæg nr. 1 samt forslag til lokalplan 242, Stationsforplads Kirkebjerg og kommuneplantillæg nr. 2 i offentlig høring.

Forslag til lokalplan 244, Kirkebjerg og kommuneplantillæg nr. 1

Lokalplan 244

Baggrund og indhold:
Kirkebjerg er under omdannelse fra erhvervsområde til et grønt boligområde med høj arkitektonisk kvalitet i overensstemmelse med Udviklingsplanen. Den gældende lokalplan udlægger området til erhverv. Formålet med Lokalplan 244 er at give mulighed for at bygge boliger på Søndre Ringvej 33A.  Samtidig kan den eksisterende tankstation fortsat være i funktion ind til den udvikles til grønt, rekreativt område eller til parkeringsareal. Med lokalplanen sikres det, at naboejendommen mod syd fortsat kan være i funktion. Lokalplanen tager udgangspunkt i Designmanualen, i Kirkebjerg Udviklingsplan og i den kommende letbane på Søndre Ringvej. Lokalplanområdet vil derfor indgå i udviklingen af erhvervsområdet til et grønt boligområde med forhaver og gode opholdsarealer samt med gode trafikale forbindelser og parkeringsforhold. Lokalplanforslag kan ses her

Formålet med Kommuneplantillæg 1 er at give mulighed for indpasning af forskellige tagformer, f.eks. saddeltage, der grundet taghældningerne bevirker en mindre forøgelse af de maksimale bygningshøjder fra 20 til 21 meter og fra 23 til 24 meter. Etageantallet og bebyggelsesprocenten forbliver den samme som anvist i Kommuneplan 2019. Kommuneplantillæg kan ses her.


Forslag til lokalplan 242, Stationsforplads Kirkebjerg og kommuneplantillæg nr. 2

Lokalplan 242

Baggrund og indhold:
På Søndre Ringvej bygges den nye letbanestation, der kommer til at hedde Kirkebjerg Station. I den forbindelse, er der brug for en forplads, til alle de funktioner der naturligt følger med en letbanestation. Det er blandt andet cykelparkering, læskur til busstop, informationsstandere, bænke med videre. Kommunalbestyrelsen har tidligere besluttet, at etablere en forplads på hjørnet af Søndre Ringvej / Park Allé. Etablering af forpladsen kræver en ny lokalplan og et kommuneplantillæg.  

I arbejdet med lokalplanen har der været lagt vægt på, at skabe en imødekommende og velfungerende ankomstplads i Brøndby Kommune, der både udgør et fremtidssikret fokusområde i sig selv, og samtidig passer ind i de omkringliggende omgivelser. Der er i designet af pladsen skelet til designmanualen for Kirkebjerg byudviklingsområde og designmanualen for letbanens stationer. Der er også arbejdet med, at gøre forpladsen til et særkende for Brøndby Kommune. I et efterfølgende anlægsprojekt vil der blive arbejdet med den anden letbanestationsforplads i Brøndby Kommune ved krydset Vallensbækvej/Søndre Ringvej. Hensigten er at genbruge udvalgte designelementer fra forpladsen ved Kirkebjerg, så de to forpladser i Brøndby får et fælles præg, men egne identiteter. Lokalplanforslag kan ses herKommuneplantillæg kan ses her. 


Høring af forslagene

Høringsperioden løber i 8 uger fra den 25. marts 2020 til og med den 20. maj 2020. Hvis du har kommentarer, indsigelser eller ændringsforslag, kan du komme med dem under ’Indsend kommentar' på de enkelte sider i den digitale lokalplan og kommuneplantillæg. 


Borgermøde

Der er planlagt borgermøde om forslagene den 14. maj på Brøndby Kommune, Rådhuset, Park Allé 160, 2605 Brøndby. Nærmere oplysninger vil blive annonceret her på hjemmesiden, herunder hvis mødet bliver aflyst pga. Covid-19 situationen. 


Miljøvurdering
Lokalplaner og kommuneplantillæg er screenet efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 448 af 10. maj 2017). Screeningen er sket efter § 8, stk. 2. Screeningen viste, at de anvendelses- og bebyggelsesmuligheder, som planerne åbner mulighed for, ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger af. Brøndby Kommune konkluderer på denne baggrund, at der ikke skal udarbejdes en egentlig miljørapport. 

Klagevejledning til kommunens beslutning omkring miljøvurdering
Du kan klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder på www.borger.dk, www.virk.dk eller via Planklagenævnets hjemmeside hvor du logger på, som du plejer, typisk med NemID. Når din klage er modtaget, skal Planklagenævnet høre den myndighed, der har truffet afgørelsen (i dette tilfælde kommunen). Kommunen sender sit svar til afgørelsen, som du får en kopi af. Du har frist på 3 uger til at komme med bemærkninger til kommunens svar. Alt dette foregår gennem klageportalen.

Yderligere oplysninger kan fås hos: 
Teknik- og Miljøforvaltningen, Byplanafdelingen, e-mail: tf-byplan@brondby.dk 

Skrevet af Planafdelingen