24.08.20

Endelig vedtagelse af lokalplan 244, Kirkebjerg og kommuneplantillæg nr. 1

Brøndby Kommunalbestyrelse har på sit møde d. 19 august 2020 vedtaget lokalplan 244, Kirkebjerg og kommuneplantillæg nr. 1, endeligt.

LP 244

Se Lokalplan 244

Se Kommuneplantillæg nr. 1.

3d 

Om lokalplanen
Kirkebjerg er under omdannelse fra erhvervsområde til et grønt boligområde med høj arkitektonisk kvalitet i overensstemmelse med Udviklingsplanen. Den gældende lokalplan udlægger området til erhverv. Formålet med Lokalplan 244 er at give mulighed for at bygge boliger på Søndre Ringvej 33A.  Samtidig kan den eksisterende tankstation fortsat være i funktion indtil den udvikles til grønt, rekreativt område eller til parkeringsareal. Med lokalplanen sikres det, at naboejendommen mod syd fortsat kan være i funktion. Lokalplanen tager udgangspunkt i Kirkebjerg Udviklingsplan. Lokalplanområdet vil derfor indgå i udviklingen af erhvervsområdet til et grønt boligområde med forhaver og gode opholdsarealer samt gode trafikale forbindelser og parkeringsforhold. 

Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over vedtagelsen af lokalplan og kommuneplantillæg, kan du klage til Planklagenævnet. Efter planlovens § 58 kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige, at du fx kan klage, hvis du mener, at kommunalbestyrelsen ikke har haft lovgrundlag til at vedtage planerne. Du kan derimod ikke klage over, at kommunalbestyrelsen efter din mening burde have truffet en anden afgørelse. Du klager gennem Klageportalen, som du finder på www.borger.dk  og www.virk.dk.
Du finder mere information om frister, vilkår og procedurer på planklagenævnets hjemmeside: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/

 

Skrevet af Planafdelingen