15.09.20

Afgørelse om at byggeri på Søndre Ringvej 27, 2605 Brøndby ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligt)

Brøndby Kommune har truffet beslutning om, at der ikke er VVM-pligt i forbindelse med byggeriet af Stationsparken på Søndre Ringvej 27, 2605 Brøndby.

VVM-afgørelsen kan ses her.

Tilhørende bilag kan ses her.

Afgørelsen om ikke VVM-pligt bygger på vores vurdering af, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt.

Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder link til på borger.dk og virk.dk. Du logger på borger.dk eller virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klage skal være indgivet inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

På hjemmesiden Nævnenes Hus, www.naevneneshus.dk er der en vejledning til, hvordan man klager.

Når du klager, skal du med betalingskort betale et gebyr. Klagen bliver først sendt videre til behandling, når gebyret er betalt.

Klagefristen er den 13. oktober 2020.

 

 

Skrevet af Miljøafdelingen