Skolebestyrelse på Brøndbyvester Skole

Skolebestyrelsen.

 

Skolebestyrelsen ved Brøndbyvester Skole består af syv medlemmer valgt blandt forældrene til elever ved skolen, to medlemmer valgt blandt skolens medarbejdere samt to medlemmer valgt blandt skolens elevråder for 4. – 9. klasse. Hertil deltager skoleleder, skolens souschef og SFO-leder ved møderne og bistår bestyrelsen som sekretariat.

På Brøndbyvester Skole har bestyrelsen valgt at holde forskudte valg. Det betyder, at der hvert 2. år er valg til bestyrelsen for 4-årige perioder, hvor hhv. 3 og 4 forældrerepræsentanter er på valg. Medarbejdere og elever vælges for en 1-årig periode.

I bestyrelsen arbejder vi for den bedste skole for såvel, elever, medarbejdere og ledelse. En skole hvor eleverne lære, udvikler sig og dannes til at blive aktive borgere i vores demokratiske samfund.

Vi har stort fokus på trivslen, arbejdet og prioritering af at lære og trives, som en medvirkende faktor for at vores børn lærer mest muligt.

Bestyrelsen har udarbejdet et årshjul, hvor vi blandt andet deltager skoleåret første forældremøder på årgangene, holder kontaktforældremøder hvor vi er i dialog med flest mulige forældre og udarbejder årsrapport og principper for skolens virksomhed.

Formand for skolebestyrelsen er: Jakob Boesen

Næstformand for skolebestyrelsen er: Lone Engelhardt

 

Forretningsorden for skolebestyrelsen

på Brøndbyvester Skole fra august 2019 til 31. juli 2022.

 

SKOLEBESTYRELSE

Forældre

Jakob Boesen Formand

6.B

(4 år)

Jesper Stegler

4. & 8.A

(4 år)

Kristian Petersen

Specialkl.rep.

4 & 9S

(2 år)

Lea Bøving

1.

(2 år)

Malene Præger

6.B & 8.D

(4 år)

Lone Engelhardt

Næstformand

2.E

(4 år)

Diane Guinot

3D

(2 år)

Elever

(afv. nyvalg) Elevrådsrepr.

(1 år)

 

 

 

Medarbejdere

Anita Bütow Lærer

(1 år)

Brian Andersen Pædagog

(1 år)

 

 

SEKRETARIAT FOR

SKOLEBESTYRELSE

 

Ledelse

 

Joachim Kjølberg Skoleleder

Alice Eklund Viceskoleleder

Henrik Vengfelt

SFO-leder

 

OBSERVATØR

 

Kommunalbestyrelse

Hajg Zanazanian

 

 

 

 

Skolebestyrelsens virke og kompetencer er givet ud fra folkeskoleloven og styrelsesvedtægten for skoler i Brøndby Kommune.

 

§1 Forretningsorden

Forretningsordenen gælder fra 1. august 2018 - 31. juli 2022, og er gældende indtil en nyvalgt Skolebestyrelse har besluttet en ny forretningsorden. Forretningsordenen kan ændres løbende ved stemmeflertal.

 

§2 Skolebestyrelsens sammensætning

stk.1. Skolebestyrelsen (SB) består af 7 forældrerepræsentanter (heraf som minimum 1 specialklasserepræsentant), 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter. Alle har stemmeret. Derudover udpeges blandt forældrene 2 suppleanter.

stk.2. SB kan vælge, om den ønsker en repræsentant fra det lokale erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner eller foreningslivet. Denne vil få stemmeret. Af andre uden stemmeret kan SB vælge at invitere en repræsentant fra Kommunalbestyrelsen.

 

§3 Valg til Skolebestyrelsen

Forældrerepræsentanterne er valgt for en 4-årig periode og følger bestemmelserne om forskudte valg hvert andet år fra og med valgåret 2018. Det vil sige, at de forældrevalgte ved konstituering vil skulle beslutte, hvilke 4 der er valgt for 4 år, og hvilke 3 der er valgt for 2 år. Derved vil alle forældrevalgte efter valget i 2020 være valgt for 4 år i forskudte perioder. Elev- og medarbejderrepræsentanterne vælges for 1 år af gangen. Ønsker et bestyrelsesmedlem at udtræde under SB-perioden, afholdes snarest muligt et konstitueringsmøde, hvor suppleanter inviteres.

 

§4 Valg af formand og næstformand

På Skolebestyrelsens første konstitueringsmøde vælges der blandt de stemmeberettigede medlemmer en af forældrerepræsentanterne som formand og en som næstformand.

 

§5 Mødevirksomhed

stk.1. Skolebestyrelsesmøderne afholdes for lukkede døre og følger en aftalt møderække, som fastsættes for et år ad gangen. Skolebestyrelsen kan kun udøve sine kompetencer på møder.

stk.2. Elevrepræsentanterne må ikke overvære lukkede dagsordenspunkter omhandlende personale og elever.

stk.3. Skolebestyrelsen kan vælge at invitere andre til møderne under udvalgte dagsordenspunkter.

 

§6 Mødedatoer og dagsorden

stk.1. Skolebestyrelsen beslutter mødeplan for kommende skoleår ved juni-mødet, der offentliggøres på skolens hjemmeside. Forslag til mødeplan udarbejdes af skoleleder, og der afholdes som minimum 10 møder årligt, hvoraf den ene kan erstattes af et planlagt SB seminar.

stk.2. Formanden fastsætter sammen med skolelederen dagsorden for møderne. Dagsorden med bilag sendes til bestyrelsesmedlemmerne senest en uge før mødet.

 

§7 Ekstraordinære møder

stk.1. I særlige tilfælde kan Skolebestyrelsen afholde ekstraordinære møder, når det ønskes af formanden, eller når flertallet af bestyrelsesmedlemmerne ønsker det med angivelse af dagsordenspunkter.

 

§8 Beslutningsdygtig og afstemninger

Skolebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede.

stk.1. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.

stk.2. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

stk 3. Medlemmerne kan kun deltage i bestyrelsens afstemninger, når de personligt er til stede.

 

§9 Tavshedspligt

Bestyrelsesmedlemmerne har tavshedspligt, for hvad angår informationer/sager af fortrolig karakter samt punkter vedrørende den lukkede dagsorden. Tavshedspligten ophører ikke ved udtræden af Skolebestyrelsen. Heraf følger, at det enkelte medlem ikke må referere til, hvad andre medlemmer har sagt ved et møde, men at medlemmet kan omtale egen opfattelse af en given information/sag, medmindre der er tale om fortrolige oplysninger.

 

§10 Skolelederen

Skolelederen er sekretær for Skolebestyrelsen. Skolelederen kan uddelegere sekretærfunktionen til en af dennes stedfortrædere, som kan forestå mødeindkaldelse, dagsorden og referat efter møderne.

 

§11 Referat

stk.1. Der udarbejdes referat af skolebestyrelsens møder, hvoraf beslutninger og drøftelser kort beskrives. Lukkede dagsordenspunkter beskrives ikke. Efter endt møde underskrives referatet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

stk.2. Skolebestyrelsens referater er offentlige og gøres tilgængelige på skolens hjemmeside, så skolens personale, forældre, elever og andre kan få indblik i Skolebestyrelsesarbejdet.

 

§12 SB Årsberetning for forældrene

Skolebestyrelsen skal afgive beretning en gang årligt for skolens forældre. Hvorledes beretningen afvikles i ramme, form og indhold, beslutter SB ved møde.   

 

BESLUTTET AF SKOLEBESTYRELSEN VED SKOLEBESTYRELSESMØDET AUGUST 2019.

 

Skrevet af Brøndby Kommune