Instrukser

Fælles instrukser

Seneste opdateret instruks (2. juli 2021) 

F2.2.4 F2.2.4 COVID-19 - coronavirus      

F2.2.4 Bilag 1 - Nær kontakt eller anden nær kontakt   

F2.2.4 Bilag 2 - Information om etablering af isolationspladser  

F2.2.4 Bilag 3 - Forholdsregler ved aerosoldannende procedurer    

F1.7.2. Forebyggelse af ensomhed

 

Hygiejne

Kontaktpersoner Ældre & Omsorg  

Organisationsdiagram   

Kommissorium  

 

 

INDHOLDSFORTEGNELSE TIL FÆLLES INSTRUKSER

F1 Sygeplejefaglige områder

F1.1 Rammedelegation

F1.1.1 Akut blodsukker efter rammedelegation

Bilag:

Brev til lægerne 

F1.2 Medicin

F1.2.1. Dosisdispenseret medicin på ældrecentrene

F1.2.2. Håndtering af medicindata fra fælles medicinkort (FMK)

Bilag

Pjece med tjekliste - Sundhedsstyrelsen 2011 Korrekt håndtering af medicin (pdf)       

F1.2.3 IV-behandling

F1.3 Patientsikkerhed UTH (utilsigtede hændelser)

F1.3.1. Rapportering og håndtering af utilsigtede hændelser

F1.3.1. Bilag - Vejledning i elektronisk rapportering

F1.3.2. Instruks for sagsbehandling utilsigtede hændelser 

F1.3.3. Rapportering og håndtering af utilsigtede hændelser (UTH) ved hændelser hvor Akutteamet er involveret 

F1.3.3. Bilag - Rapportering og håndtering af utilsigtede hændelser (UTH) i Akutteamet 

 

F1.4 Demens

F1.4.1. Forløbskoordination demens på centrene

F1.4.1 - Bilag  Forløbsprogram for beboere med demens

F1.4.3. Samarbejde mellem ældrecentrene og ældrepsykiatrisk team

F1.4.3 - Bilag 1  Forberedelsesskema til 1. samtale

F1.4.3 - Bilag 2  Forberedelsesskema til opfølgende besøg

F1.4.4. Sansning, sensualitet og seksualitet hos mennesker med demenssygdom

F1.4.5. Etablering af værgemål i Brøndby Kommune 

F1.4.6. Indberetning og ansøgning om magtanvendelse 

F1.5 Sårbehandling

F1.5.    Samarbejdsaftale vedr. telemedicinsk sårvurdering

F1.5.1. Sårbehandling - kriterier for Neg. Pressure Wound Theraphy

F1.5.2. Telemedicinsk sårbehandling - kriterier for borgere i TMS

F1.5.2 - Bilag Arbejdsgangsbeskrivelse telemedicinsk sårbehandling

F1.5.2 - Bilag Flowchart telemedicinsk sårbehandling

F1.5.2 - Bilag Informationsfolder til borger, udateret

F1.5.2 - Bilag Procedure for pulsmåling før sårbehandling

F1.5.2 - Bilag Vejledning for billeder

 F1.6 Tidlig indsats

F1.6.1. Tidlig indsats centrene

F1.6.1 - Bilag 1 Inspiration til triage

F1.6.1. - Bilag 2 Opgavevaretagelse Rød Gul Grøn

F1.6.2. Opsøgende og opfølgende hjemmebesøg

F1.6.3. Udgået

F1.6.4. Ernæring

F1.6.4 - Bilag Kostregistrering

F1.6.4 - Bilag Kostscreening spørgeguide

F1.6.4 - Bilag Kostplan

F1.6.4 - Bilag Vægttab i %

F1.6.4 - Bilag BMI

F1.6.5 Dysfagi

F1.7 Særlige indsatser

F1.7.1. KOL-sygeplejerske

F1.7.2. Forebyggelse af ensomhed 

F1.7.3. Rekvirering af logopædisk specialundervisning til borgerne

F1.7.4 Palliativ fysioterapi

F1.7.5 Diætist      

F1.8 Hverdagstræning centrene

F1.8.1. Hverdagstræning på ældrecentrene

F1.8.1 - Bilag 1 Motivationsguide

F1.8.1 - Bilag 2 SMARTE mål    

F1.8.1 - Arbejdsgang     

 

F1.9 Urinprøver

F1.9.1. Urinprøver

F1.9.1 Bilag - Afhentning og kørsel af prøver

F1.9.1 Bilag - Folder til SOSU-assistenter om urinvejsinfektioner 2016

F1.9.1. Bilag - Bestillingsprocedure utensilier plejehjem 

F1.9.1 Bilag -  Valg af utensilier ved mikrobiologisk prøvetagning praktiserende læger

 

F1.10 Samtykker

F1.10.1. Instruks og klikvejledning - samtykker  

F2 Hygiejne

F2.1. Hygiejniske principper og værnemidler

F2.1.1. Arbejdsdragt i Ældre & Omsorg

F2.1.2. Håndhygiejne

F2.1.3. Værnemidler

F2.1.3 AC1 Håndtering af forsyningsvanskeligheder    

F2.1.4. Supplerende hygiejniske forholdsregler - planlægning   

F2.1.4 Bilag Afkrydsningsskema til værnemidler og desinfektion    

 

F2.2. Håndtering af smitsomme sygdomme

F2.2.1 Håndtering af smitsomme sygdomme i ekstraordinære situationer

F2.2.2. Smitsom diarre / Norovirus

F2.2.3. Clostridium difficile og Clostridium difficile associeret diarre

Bilag 2 til F2.2.3. Vejledning til borgerne - diarre med Clostridium difficile

F2.2.4 Coronavirus - COVID-19        

F2.2.4 Coronavirus - COVID-19. Bilag 1 - Nær kontakt eller anden nær kontakt  

F2.2.4 Coronavirus - COVID-19. Bilag 2 - Information om etablering af isolationspladser  

F2.2.4 Coronavirus - COVID-19. Bilag 3 - Forholdsregler ved aerosoldannende procedurer 

F2.2.5 Smitsom tuberkulose (TB)  

 

F2.3. Håndtering af resistente mikroorganismer

F2.3.1. MRSA ældrecentre og midlertidige pladser

F2.3.1. Bilag - MRSA patientinformationsmateriale

F2.3.1 Bilag - Instruks for prøvetagning for MRSA 

F2.3.2. MRSA Hjemmeplejen, Visitationen, hjælpemidler, trænings-, rengørings- og serviceområderne Æ&O  

F2.3.2. Bilag - MRSA Patientinformationsmateriale  

F2.3.3. Multiresistente bakterier VRE og ESBL  

F2.3.3 Bilag - Multiresistente bakterier flowchart   

F2.3.4. Multiresistente bakterier - CPO og CPE 

 

F2.4. Håndtering af skadedyr

F2.4.1. Væggelus 

F2.4.2. Fnat

F2.5. Fødevarehygiejne

F2.5.1. Tilbagetrækning af fødevarer

F2.5.2. Fødevaresikkerhed Listeria

F2.5.3. Listeriaprøver, afsendelse af prøver

F2.5.4 Fødevaresikkerhed handskebrug 

 

F3 Hjælpemidler

F3.2. Rekvirering af hjælpemidler på centrene

F3.2. Bilag. Tjekliste standardmadras

Hjælpemiddelkatalog på ældrecentrene

F3.3. Anskaffelse af trykaflastende foranstaltninger

F3.3. Bilag Trykaflastende foranstaltninger

F3.4. Træningsredskaber

F3.5. CPR-relaterede hjælpemidler/anskaffelse af

Bilag 1 til F3.5. CPR-relateret hjælpemidler spl-ass-tp

Bilag 2 til F3.5. CPR-relateret hjælpemidler VIS-udskrivningskoordinerende rehabiliteringsteam

F3.6. Digital ansøgning om hjælpemidler

F3.7. Nødkald til hjemmeboende borgere (ikke ældrecenter)

F3.8. APV-redskaber (arbejdspladsredskaber) i hjemmeplejen

F3.9. GPS - Micro-tracker som hjælpemiddel til beboere med erhvervet og fremadskridende mental svækkelse

F3.10. Rekvirering og opsætning af mobiltelefon til GPS og GPS tracker

F3.12. Rekvirering af diabetes testmaterialer, kanyler og BS måleapparater uden bevilling

Bilag til F3.12 Levering af diabetesprodukter til Vestegnens Indkøbsforum 

F3.13. Rengøring af hjælpemidler 

F4 IT og dokumentation

F4.1.0. Brugeroprettelser i Citrix og Nexus

F4.1.3. Instruks vedr. nedbrud på Nexus 

F4.2. Billeddokumentation i forbindelse med behandling og pleje 

F4.3. Vikarkoder 

F4.4.2. Fritagelse digital post 

F4.4.3. Sikker mail 

Bilag til F4.4.3. Sikker mail - vejledning til Æ&O

F4.5. Ekstern elektronisk kommunikation mellem hospital og kommune (MedCom aftale)

F4.5.1. Bilag TASKEKORT 

F4.5.2. Bilag ISBAR  

F4.6.1. Sundhedsfaglig dokumentation    

F4.7 Samtykke - personoplysninger pleje og behandling     

F5 Arbejdsmiljø

F5.1.1. Forflytningspolitik 

Bilag 1 til F5.1.1. Funktionsbeskrivelse for forflytningskonsulent 

Bilag 2 til F5.1.1. Funktionsbeskrivelse for forflytningsvejledere 

Bilag 3 til F5.1.1. Årshjul for netværksmøder 

F5.1.2. Forflytningsplan 

Bilag 1 til F5.1.2. Retningslinjer for soloforflytning

F5.1.3. Borgere der har brug for hjælp til at komme op efter fald 

F5.1.4. Brug af lift ved personforflytning 

F5.1.5. Principper for forflytning 

F5.2. Stikuheld

F5.3. Cytostatica 

F6 Administrative opgaver

F6 Håndtering af klagesager i Æ&O

F6.1. Oprettelse af fælles instrukser inkl. bilag "Skabelon til instruks" 

F6.2. Kontering af tolkebistand

F6.3. Instruks vedrørende fuldmagter til pensionstræk i forbindelse med Udbetaling Danmark 

F6.5. Kvalitetsstandarder - Revidering

F6.6. Kommissorier, arbejdsgrupper, skabelon 

F6.7. Projekter med bevilgede midler eksternt og internt 

F6.8. Samarbejdet mellem hjemmeplejen og centrene 

F6.9. Samarbejde om borgere uden netværk Ydelsesservice og Ældre & Omsorg

F6.10 Midlertidige pladser i almindelig plejebolig eller i bolig i et demensafsnit

F6.13. Behandling af sager fra Arbejdstilsynet

F6.16. Instruks undervisningshonorar i ÆO 

F6.17. Instruks vedr. rekvirering af tømrer

F6.19 Midlertidig håndtering af sonderemedier

F6.20 Arkivering af papirsager i Ældre & Omsorg 

F7 Vikarkorps

F7.1. Vikarbestilling 

F7.2. FEA vagter vikarkorpset

F7.3. Bestilling af fast vagt

Bilag:

Mødesteder og uniform 

Tilmeldingsskema til FEA vagter 

Eksterne vikarbureauer

F8 Visitation

F8.1. Flexpladser Nygårds Plads

F8.2. Rehabiliteringspladser Gildhøjhjemmet 

F8.3. Daghjem/dagcenterpladser 

F8.4. Ansøgning om plejebolig for medflyttende ægtefæller 

F8.5. Visitering af hjælp til ægtefæller i plejeboliger

F9 Akutteam

F9.1. Instruks vedr. kontakt til Akutteam Brøndby-Hvidovre 

Bilag til F9.1  Samarbejdsaftale om patienter i kommunale akutfunktioner i Syd

F9.13. Akutpladser i Brøndby kommune 

 

Skrevet af Brøndby Kommune

Abonnér på fælles instrukser

Indtast din e-mail herunder for at abonnere på nyt fra denne side.

Ved at tilmelde dig vil du automatisk modtage en mail, hver gang der er nyt i fælles instrukser.

Vi behandler dine personlige oplysninger, når du tilmelder dig. Se mere på brondby.dk/data